Page 8 - NanoQ Reguration
P. 8

ÊÁÒ¤Á¹Òâ¹à·¤â¹âÅÂÕáË‹§»ÃÐà·Èä·Â
                    Nanotechnology Association of Thailand

               Êӹѡ§Ò¹¢Í§ÊÁÒ¤Á µÑé§ÍÂÙ‹ ³ Êӹѡ§Ò¹¾Ñ²¹ÒÇÔ·ÂÒÈÒʵÏáÅÐà·¤â¹âÅÂÕáË‹§ªÒµÔ
                 73/1 ÍÒ¤Òà ÊÇ·ª. ¶¹¹¾ÃÐÃÒÁ·Õè 6 ࢵÃÒªà·ÇÕ ¡ÃØ§à·¾Ï 10400
                      â·Ã : 02-5646996 â·ÃÊÒÃ : 02-5646986
                       email : info@nanoassociation.or.th
                         www.nanoassociation.or.th
   3   4   5   6   7   8