HomeNano Association Newsฉลากนาโน NanoQ Label

ฉลากนาโน NanoQ Label

ฉลากนาโนคิว หรือ ฉลากนาโน ในประเทศไทยเป็นฉลากการรับรองว่า เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีการใช้วัสดุ หรืออนุภาคนาโนเป็นองค์ประกอบในผลิตภัณฑ์ และ/หรือ มีการใช้กระบวนการทางนาโนเทคโนโลยี  โดยผลิตภัณฑ์ที่ได้รับรองจะมีฉลากระบุว่ามีอนุภาคนาโน และมีสมบัติของผลิตภัณฑ์ เช่น คือ สมบัติในการสะท้อนน้ำ (Water repellent) สมบัติการต้านเชื้อแบคทีเรีย (Antibacterial) เป็นต้น โดยฉลากนี้จะออกให้โดยสมาคมนาโนเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย โดยขอบข่ายของผลิตภัณฑ์ที่สามารถขอรับฉลากนาโนในประเทศไทยขณะนี้แบ่งได้เป็น 6 กลุ่มดังนี้

1. กลุ่มผลิตภัณฑ์สิ่งทอ
2. กลุ่มผลิตภัณฑ์สี และสารเคลือบผิว
3. กลุ่มผลิตภัณฑ์เซรามิก
4. กลุ่มพลาสติก  
5. กลุ่มวัตถุดิบ (Raw materials)
6. กลุ่มผลิตภัณฑ์นาโนขั้นกลาง ( Intermediate nanoproduct)

ทั้งนี้ในกระบวนการขอรับฉลากนาโน ผู้ประกอบการจะต้องมีความรู้ และความเข้าใจเกี่ยวกับ ความปลอดภัย และการการประเมินความเสี่ยงของวัสดุนาโน โดยข้อมูลเหล่านี้ สามารถศึกษาได้จากมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมนาโนเทคโนโลยี เล่ม 5 เรื่องแนวทางการประเมินความเสี่ยงของวัสดุนาโน โดยสามารถดาวน์โหลด แอปพลิเคชัน ชื่อ มอก. นาโน เพื่อรับข้อมูลฉบับเต็ม และแบบ easy to read ได้ทางโทรศัพท์มือถือ

การที่ผู้ผลิตได้รับฉลากนาโนจะเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภคว่า ผลิตภัณฑ์นั้น ๆ มีการใช้นาโนเทคโนโลยีเป็นส่วนหนึ่งในการผลิต และมีสมบัติตามที่กล่าวไว้จริง ซึ่งจะช่วยให้เกิดการพัฒนานาโนเทคโนโลยีอย่างยั่งยืนในประเทศไทยต่อไป ผู้ที่สนใจสามารถติดต่อรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ และขั้นตอนการขอรับรองฉลากนาโน (NanoQ) ได้ที่ สมาคมนาโนเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (Nanotechnology Association of Thailand)

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม และสมัครขอรับฉลากนาโนได้ที่ อีเมล์: info@nanoassociation.or.th

- Advertisment -spot_img

Most Popular

Recent Comments