HomeกิจกรรมสมาคมNanoQแนวคิดโครงการ

แนวคิดโครงการ

แนวคิดโครงการ

ผลิตภัณฑ์ฉลากนาโน (NanoQ) คือผลิตภัณฑ์ที่ได้ผ่านการวิเคราะห์ทดสอบว่า มีส่วนผสมหรือองค์ประกอบของอนุภาคนาโน (ขนาดน้อยกว่า 100 นาโนเมตร) และมีคุณสมบัติพิเศษที่เกิดขึ้นตามคำกล่าวของโฆษณาสินค้าจริง อาทิเช่น คุณสมบัติการต้านเชื้อแบคทีเรีย (Antibacterial) และ คุณสมบัติการสะท้อนน้ำ (Water Repellant) เป็นต้น

ผลิตภัณฑ์ที่จะได้รับเครื่องหมายฉลากนาโน (NanoQ) ในเบื้องต้น ได้แก่
– ผลิตภัณฑ์ สี และสารเคลือบผิว
– ผลิตภัณฑ์ สิ่งทอ รวมทั้งเครื่องนุ่งห่มอื่นๆ
– ผลิตภัณฑ์ ของใช้ภายในบ้านเรือน (Ceramic)
– ผลิตภัณฑ์ พลาสติก

วัตถุประสงค์โครงการ

  1. เพื่อสร้างมาตรฐานด้านคุณภาพ ของผลิตภัณฑ์ที่แสดงคุณสมบัติโดยใช้นาโนเทคโนโลยี
  2. สร้างภาพลักษณ์ ที่ถูกต้องในการใช้นาโนเทคโนโลยีในผลิตภัณฑ์
  3. เพื่อให้ผู้บริโภคมั่นใจในผลิตภัณฑ์ ที่ใช้นาโนเทคโนโลยีและได้รับ ฉลากนาโน (NanoQ)
  4. สร้างความแตกต่างให้กัผลิตภัณฑ์ ที่มีคุณสมบัติพิเศษเฉพาะจากการใช้นาโนเทคโนโลยีให้เป็นที่ประจักษ์ในสังคม จึงเพิ่มมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการทดสอบและได้รับฉลากนาโน ( NanoQ)
  5. เป็นแหล่งข้อมูลให้ผู้บริโภคทราบ ในผลิตภัณฑ์ที่มีคุณสมบัติพิเศษอันเนื่อมาจากการใช้นาโนเทคโนโลยี
  6. ติดตามดูแลผลิตภัณฑ์ ในตลาดที่ใช้นาโนเทคโนโลยีอย่างแท้จริงและ การแอบอ้างคุณสมบัติพิเศษจากการใช้นาโนเทคโนโลยี ร่วมกับหน่วยงานของรัฐและเอกชน