HomeกิจกรรมสมาคมNanoQสรุปขั้นตอนการขอรับรองฉลากนาโน (NanoQ)

สรุปขั้นตอนการขอรับรองฉลากนาโน (NanoQ)

  1. ผู้ขอการรับรองฉลากนาโน (NanoQ) กรอกรายละเอียดให้ครบถ้วน ถูกต้อง และชัดเจนลงในแบบคำขอใช้ ฉลากนาโน ยื่นแบบคำขอ พร้อมชำระค่าธรรมเนียมการตรวจเอกสารแก่สมาคมฯ (แบบขอใช้ฉลากนาโน NanoQ)
  2. เมื่อผ่านการตรวจเอกสารเบื้องต้นแล้ว ส่งตัวอย่างผลิตภัณฑ์ของบริษัทที่ต้องการ ขอรับรองฉลากนาโน (NanoQ) พร้อมกับวัสดุนาโนที่ใช้ในผลิตภัณ์ฑ์นั้น มายังหน่วยบริการวิเคราะห์ทดสอบอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย เพื่อทดสอบคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์
  3. ชำระค่าธรรมเนียมค่าวิเคราะห์ทดสอบผลิตภัณฑ์แก่สมาคมฯ
  4. สมาคมฯ ส่งมอบตัวอย่างที่ได้มาไปยังห้องปฏิบัติการเครือข่ายพันธมิตร 2 แห่ง ห้องปฏิบัติการละ 3 ตัวอย่าง เพื่อทำการวิเคราะห์ทดสอบคุณสมบัตินาโน
  5. ห้องปฏิบัติการส่งผลการวิเคราะห์ทดสอบกลับมายังสมาคมฯ
  6. ในกรณีที่ผลการทดสอบคุณสมบัติผ่านการรับรองจากห้องปฏิบัติการ ทั้ง 2 แห่ง ทางสมาคมฯ จะเข้าไปดำเนินการตรวจสอบกระบวนการผลิตในโรงงานผู้ขอใช้ แต่ในกรณีที่ผลการทดสอบคุณสมบัติไม่ผ่านการรับรองจากห้องปฏิบัติการทั้ง 2 แห่ง ผู้ขอใช้ต้องเริ่มตั้งแต่ขั้นตอนการส่งตัวอย่างผลิตภัณฑ์มาใหม่อีกครั้ง
  7. หลังจากตรวจสอบกระบวนการการผลิตในโรงงานผู้ขอการรับรองแล้ว สมาคมฯ จะดำเนินการพิจารณาผลการทดสอบและข้อกำหนดทางเทคนิค ว่าจะมอบ “ฉลากนาโน (NanoQ)” ให้กับผลิตภัณฑ์ของบริษัทหรือไม่
  8. ในกรณีที่ผ่านการพิจารณาเห็นชอบจากสมาคมฯ ผู้ขอการรับรองต้องทำสัญญาและชำระค่าธรรมเนียมการใช้ฉลากนาโน (NanoQ) ซึ่งระยะเวลาในการยื่นขอใช้ฉลากนาโน (NanoQ)ทั้งหมดจะใช้เวลาในการดำเนินการไม่เกิน 3 เดือน แต่หากผลิตภัณฑ์ไม่ผ่านการพิจารณาจากสมาคมฯ ผู้ขอการรับรองต้องเริ่มตั้งแต่ขั้นตอนการส่งตัวอย่างผลิตภัณฑ์มาใหม่อีกครั้ง
  9. ทางสมาคมฯ จะทำการตรวจเช็คมาตรฐานผลิตภัณฑ์ ของบริษัททุกปี โดยผู้ที่ได้รับอนุญาตให้ใช้ ฉลากนาโน (NanoQ)จะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมด