Homeเกี่ยวกับสมาคมวัตถุประสงค์สมาคม

วัตถุประสงค์สมาคม

  • เพื่อเป็นสมาคมทางวิชาการ ไม่เกี่ยวกับการค้าและการเมือง
  • เพื่อพัฒนาการศึกษา ทางนาโนเทคโนโลยีทุกสาขา รวมทั้งส่งเสริมสร้างเจตคติที่ดีต่อการศึกษาวิชานี้
  • เพื่อสนับสนุนส่งเสริมการวิจัย ทางนาโนเทคโนโลยีทุกสาขา
  • เพื่อส่งเสริมให้บริการและเผยแพร่ความรู้ ทางนาโนเทคโนโลยีแก่ประชาชนเพื่อยกระดับคุณภาพของชีวิต
  • เพื่อเป็นศูนย์ประสานงานเผยแพร่และแลกเปลี่ยนความรู้ ทางนาโนเทคโนโลยีระหว่างสมาชิก และผู้ที่สนใจทางนาโนเทคโนโลยีทั้งภายในและภายนอกประเทศ