Thai   English
  NanoQ
 
 • NanoQ คืออะไร ?
 • มีฉลาก NanoQ แล้วดีอย่างไร ?
 • การสมัครขอใช้ฉลาก NanoQ
 • ข้อกำหนดของฉลาก NanoQ
 •   ข่าวประชาสัมพันธ์
    ข่าวกิจกรรม
    นาโนทันโลก
  <<   <พ.ย. 2561 >   >>
  อา.จ.อ.พ.พฤ.ศ.ส.
  123
  45678910
  11121314151617
  18192021222324
  252627282930

  คุณสมบัติของผู้สมัครสมาชิกสมาคม

  1. กรณีที่เป็นบุคคลธรรมดา
   -  
   เป็นผู้บรรลุนิติภาวะแล้ว
   -  
   เป็นผู้มีความประพฤติเรียบร้อย
   -  
   ไม่เป็นโรคที่สังคมรังเกียจ
   -  
   ไม่ต้องคำพิพากษาของศาลถึงที่สุดให้เป็นบุคคลล้มละลายหรือไร้ความสามารถหรือเสมือนไร้ความสามารถหรือต้องโทษจำคุกยกเว้นความผิดฐานประมาทหรือลหุโทษการต้อง คำพิพากษาของศาลถึงที่สุดในกรณีดังกล่าว จะต้องเป็นในขณะที่สมัครเข้าเป็นสมาชิกหรือในระหว่างที่เป็นสมาชิกของสมาคมเท่านั้น
  2. กรณีที่เป็นนิติบุคคล
   -  
   ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
   -  
   มีฐานะมั่นคงพอสมควร
   -  
   ให้นำคุณสมบัติตามข้อ ความใน 6.1 มาบังคับใช้กับผู้แทนนิติบุคคล ซึ่งมาจากการแต่งตั้งของนิติบุคคลให้มีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลนั้นได้ไม่ เกินสามคน เพื่อปฎิบัติการในหน้าที่ และใช้สิทธิแทนนิติบุคคลนั้นได้เพียงเท่าที่สมาชิกบุคคลธรรมดาจะพึงมี ในการนี้ผู้แทนจะมอบหมายให้บุคคลอื่นกระทำแทนหรือแต่งตั้งแทนช่วงมิได้ และบุคคลเดียวกันจะเป็นผู้แทนที่มีอำนาจกระทำการสมาชิกเกินหนึ่งรายมิได้

  ประเภทของสมาชิกของสมาคม

  1. สมาชิกกิตติมศักดิ์ ได้แก่ บุคคลผู้ทรงเกียรติหรือทรงคุณวุฒิหรือผู้มีอุปการะคุณแก่สมาคม ซึ่งคณะกรรมการบริหารสมาคมลงมติให้เชิญเข้าเป็นสมาชิกของสมาคม
  2. สมาชิกวิสามัญ ได้แก่ นักเรียน นิสิต นักศึกษาที่กำลังอยู่ระหว่างการศึกษาและสนในทางด้านนาโนเทคโนโลยี
  3. สมาชิก สามัญ ได้แก่ บุคลธรรมดาและนิติบุคคล ซึ่งประสงค์จะเข้าเป็นสมาชิกสามัญที่ยื่นในสมัครต่อนายทะเบียนขอ และได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริหารสมาคม

  อัตราค่าลงทะเบียนและค่าบำรุงสมาคม

   1. สมาชิกกิตติมศักดิ์ ซึ่งมีอายุสมาชิกตลอดชีพ และมิต้องเสียค่าลงทะเบียนและ ค่าบำรุงสมาคมแต่อย่างใด
   2. สมาชิกวิสามัญ ซึ่งมีอายุสมาชิก 1 ปี นับจากวันที่สมัคร และมิต้องเสียค่าลงทะเบียนและค่าบำรุงสมาคมแต่อย่างใด
   3. สมาชิกสามัญ ซึ่งมีอายุสมาชิก 1 หรือ 3 ปี อายุสมาชิกเริ่มนับตั้งแต่วันที่ผู้สมัครได้ชำระเงินค่าลงทะเบียนและค่า บำรุงสมาคมเป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยต้องเสียค่าลงทะเบียนและค่าบำรุงสมาคม รายละเอียดดังนี้
    - ค่าลงทะเบียนครั้งแรก 100 บาท
    - ค่าบำรุงสมาคม
    กรณีเป็นบุคคลธรรมดา ปีละ 200 บาท หรือ 3 ปี 500 บาท
    กรณีเป็นนิติบุคคล ปีละ 2,000 บาท หรือ 3 ปี 5,000 บาท

  ขั้นตอนการสมัครเข้าเป็นสมาชิกของสมาคม

  1. ผู้ประสงค์จะสมัครเข้าเป็นสมาชิกวิสามัญและสมาชิกสามัญของสมาคมสามารถ Download แบบฟอร์มใบสมัครสมาชิกได้ดังนี้
   ใบสมัครสมาชิกสมาคมนาโนเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย.doc
   บสมัครสมาชิกสมาคมนาโนเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย.pdf
  2. ผู้สมัครกรอกข้อมูลในใบสมัครสมาชิก พร้อมทั้งแนบเอกสารประกอบตามด้านล่าง และส่ง อีเมล์กลับมาที่ info@nanoassociation.or.th  หรือ แฟกซ์เอกสารมาที่เบอร์ 02-117-6701 
   • สมาชิกวิสามัญ แนบสำเนาบัตรนักเรียน นิสิต/นักศึกษา
   • สมาชิกสามัญประเภทนิติบุคคล แนบใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ. 20)
  3. นายทะเบียนส่งอีเมล์ตอบรับเมื่อได้รับเอกสารการสมัครของท่าน
  4. นายทะเบียนส่งอีเมล์แจ้งผลการพิจารณารับรองการเป็นสมาชิกพร้อมทั้งแจ้งให้ผู้สมัครชำระเงินค่าลงทะเบียนและค่าบำรุงสมาคมผ่านธนาคารกรุงเทพ                       สาขาอุทยานวิทยาศาสตร์ เลขที่บัญชี 080-007758-8 ภายใน 30 วัน                      นับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากนายทะเบียน
  5. ผู้สมัครส่งหลักฐานการชำระเงินพร้อมทั้งใบสมัครกลับมาที่อีเมล์ info@nanoassociation.or.th หรือ ทางแฟกซ์ที่เบอร์ 02-117-6701
  6. นายทะเบียนตรวจสอบการโอนเงิน และแจ้งสถานะสมาชิกภาพผ่านทางอีเมล์  โดย อายุสมาชิกเริ่มนับตั้งแต่วันที่ผู้สมัครได้ชำระเงินค่าลงทะเบียนและค่า บำรุงสมาคมเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้หากผู้สมัคร ไม่ชำระเงินค่าลงทะเบียนและค่าบำรุงภายในกำหนด ก็ให้ถือว่าการสมัครคราวนั้นเป็นอันยกเลิก ส่วนสมาชิกภาพของสมาชิกวิสามัญ ให้เริ่มนับตั้งแต่วันที่ได้รับแจ้งจากนาย ทะเบียน เมื่อคณะกรรมการพิจารณาอนุมัติให้รับ ผู้สมัครเข้าเป็นสมาชิกวิสามัญแล้ว
  7. นายทะเบียนส่งจัดส่งจดหมาย และบัตรสมาชิกให้ตามที่อยู่ตามที่ระบุทางไปรณษีย์

  หมายเหตุ: หากมีข้อสงสัยในการสมัครสมาชิกสามารถส่งอีเมล์สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

   

   

  info@nanoassociation.or.th

   
   
   

  Copyright ©2010 Nanotechnology Association of Thailand. All rights reserved.
  Nanotechnoligy Association of Thailand, THAILAND